Header image header image 2  
   


DVD รายงานพิเศษ


 
product image 1
การบริหารธุรกิจโดยยึดหลัก
“ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง”
ข้อมูลเพิ่มเติม >

product image 2
การผลิตโดยเทคโนโลยี่มืออาชีพ
ข้อมูลเพิ่มเติม >

 
 
 
 

สีไม่เพียงแต่เป็นสัญญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเท่านั้น
บริษัทอี้เฉิงยังได้พยายามอาศัยสีสรรต่าง ๆ
ไว้ในแผนการของบริษัทฯด้วย สีแดงและสีเงินเป็นสีสัญญลักษณ์ที่สำคัญของบริษัท

 
สีแดงเป็นสัญญลักษณ์ความเร่าร้อนและความมีชีวิตชีวาของพนักงานในบริษัททั้งหมด
และเป็นสัญญลักษณ์ที่จะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอย่างไมขาดสาย
 
สีเงินเป็นสัญญลักษณ์ความมั่นคงในคุณภาพสินค้าของบริษัท
และการร่วมมืออย่างเหนียวแน่นกับลูกค้า
และยิ่งเป็นสัญญลักษณ์บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทในฐานะผู้จำหน่ายวัสดุเหล็ก
ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนปรากฏออกมาจากความเป็นมืออาชีพและการบริการของบริษัทฯ