header image 2
 

ตรวจสอบการหักเหของแสงก่อนรับมอบวัตถุดิบ
อาศัยการตรวจสอบความละเอียดของวัสดุโดยแสง

1.การตรวจสอบโดยแสง
2.การตรวจสอบโดยน้ำมัน
3.ผลิตภัณฑ์สมบูรณ์แบบ