Header image
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
ลดขั้นตอนกระบวนการผลิตให้สั้นลง
     

อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การออกแบบอย่างสร้างสรร
การคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ จนถึงการเสริมคุณภาพของสินค้า
ทุกขั้นตอนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ในสภาพขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและต้นทุนค่าแรงที่ถีบตัวสูงขึ้น
ได้กลายเป็นสิ่งท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ประกอบการ
นอกจากทุนคงที่ของวัตถุดิบและค่าแรงแล้ว
วิธีการที่ผู้ประกอบการจะประกอบกิจการให้ได้ผลกำไรและมีความสามารถในการแข่งขันไปพร้อม
ๆ กันด้วยเพียงอย่างเดียวก็คือ การลดขั้นตอนการผลิต
เริ่มจากการเปลี่ยนจากการใช้แรงคนเป็นระบบอัตโนมัติ จากกึ่ง CNC มาเป็น CNC อย่างเต็มตัว
ล้วนมีจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือผลประโยชน์ทางธุรกิจ ด้วยเหตุนี้
ทำไมเล่าจึงไม่เลือกในสิ่งที่ถูกต้อง
เลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของตนให้มากที่สุด
เพื่อกุมโอกาสทางธุรกิจของตนให้ดีที่สุด