Header image
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
product image 1
ยืดระยะเวลาการใช้งาน
     

ุการยืดระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานขึ้นกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลทางเศ
รษฐกิจควรที่จะเป็นไปในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น
การลงมือวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจึงส่งผลต่อการออกแบบโมเดล
เพื่อประเมินอายุการใช้งานและปริมาณการใช้วัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป
ส่งผลต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งในทางความเป็นจริงแล้ว
เศรษฐกิจเป็นวัตถุที่จับต้องได้ สามารถสนองความต้องการให้แก่บุคคลบางส่วนเท่านั้น
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของบทความนี้ นอกจากการรีไซเคิลและลดของเสียแล้ว
บริษัทฯ ได้มุมานะพยายามยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการทดแทนให้น้อยลงที่สุด
แม้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้แทน GA โลหะผสมชุบร้อน จะมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจค่อนข้างต่ำ
แต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชื่อเสียงของบริษัทและคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ